Tropical climate là gì, nghĩa của từ tropical climate, tropical climate là gì

      422
<"trɔpikl>
*tính từ
 (thuộc) nhiệt độ đới; tất cả đặc thù nhiệt đới, giống hệt như vùng nhiệt đới gió mùa, kiếm tìm thấy sinh sống vùng sức nóng đới
 tropical fruit
 trái cây vùng nhiệt đới
 tropical forest
 rừng nhiệt độ đới
 a tropical climate
 nhiệt độ nhiệt độ đới
 (nghĩa bóng) nồng nàn, nồng nhiệt
 (vnạp năng lượng học) tá dụ; trả tá
 tropical year
 năm dương lịch

tropical▸ adjective sầu tropical weather: VERY HOT, sweltering, humid, sultry, steamy, sticky, oppressive, stifling, suffocating, heavy; informal boiling.Oppositescold, arctic.

Bạn đang xem: Tropical climate là gì, nghĩa của từ tropical climate, tropical climate là gì


■ nhiệt đới
area of incipient tropical storm: vùng sinh bão sức nóng đới
red tropical soil: khu đất đỏ nhiệt đới
tropical climate: nhiệt độ nhiệt đới
tropical disease: bệnh dịch sức nóng đới
tropical finish: phần hoàn thành nhiệt đới
tropical forest: rừng sức nóng đới
tropical front: fron nhiệt độ đới
tropical high marsh: váy đầm cao nhiệt đới
tropical low marsh: đầm tốt nhiệt đới
tropical medicine: y học nhiệt đới
tropical packaging: bao bì nhiệt đới
tropical podzol: đất potzon nhiệt độ đới
tropical precipitation: mưa nhiệt độ đới
tropical rain: mưa nhiệt độ đới
tropical region: vùng nhiệt độ đới
tropical region: miền sức nóng đới
tropical revolving storm: xoáy thuận sức nóng đới
tropical soil: đất sức nóng đới
tropical switch: cầu dao nhiệt độ đới
tropical switch: cầu dao nhiệt đới hóa
tropical version: dạng hình nhiệt đới hóa
tropical year: năm sức nóng đới
tropical curing
■ sự bảo dưỡng (bê tông) sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao
tropical stomatitis
■ viêm mồm bệnh đi tả mỡ bụng, viêm mồm spru
tropical year
■ năm tropic

* tính từ
- nhiệt đới tropical forest ~ rừng nhiệt đới gió mùa tropical heat ~ nóng nhiệt đới - (nghĩa bóng) nồng thắm, nồng nhiệt
tropical■ adjective 1》 characteristic of or relating to the tropics. ⁃ very hot & humid. 2》 archaic of or involving a trope; figurative. Derivatives
tropicallyadverb
adjective1. relating to or situated in or characteristic of the tropics (the region on either side of the equator) ( Freq. 3)- tropical islands- tropical fruit • Syn: tropic• Similar to: equatorial• Derivationally related forms: tropics (for: tropic ), tropic2.

Xem thêm: Definition Of Tháo Vát Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tháo Vát Trong Tiếng Việt

of or relating lớn the tropics, or either tropic ( Freq. 1)- tropical year• Pertains khổng lồ noun: tropic• Derivationally related forms: tropic3. characterized by or of the nature of a trope or tropes; changed from its literal sense• Similar to: figurative , nonliteral• Derivationally related forms: trope• Topics: rhetoric4. of weather or climate; hot & humid as in the tropics- tropical weather • Syn: tropic• Similar to: hot• Derivationally related forms: tropic
*