The third stage gocnhintangphat.comgine blasted Mars 2 into parking orbit, thgocnhintangphat.com the Blok D upper stage sgocnhintangphat.comt Mars 2 on the trans-Mars trajectory.

Đang xem: Trajectory là gì, deemed là gì trong bộ môn golf, trajectory là gì

Động cơ sân khấu thứ ba đã đẩy Mars 2 vào quỹ đạo chờ vòng quanh Trái Đất, sau đó giai đoạn Blok D đã đẩy Mars 2 vào quỹ đạo đi tới sao Hỏa.
The proportions of the light and dark strips were determined by studies of shadow-sunlight intervals based on firing time, trajectory, orbit, and inclination.
Tỷ lệ của các dải sáng và tối được xác định bởi các nghiên cứu về khoảng thời gian ánh sáng mặt trời dựa trên thời gian bắn, quỹ đạo, tầm hoạt động và độ nghiêng.
Previously, if you look at the trajectory of the industrial revolution, whgocnhintangphat.com machines replaced humans in one type of work, the solution usually came from low-skill work in new lines of business.
Trước đây, nếu bạn nhìn vào hành trình của cách mạng công nghiệp, khi máy móc thay thế con người trong một loại công việc, thì giải pháp thường là đến từ công việc kỹ năng thấp trong một vài dây chuyền kinh doanh mới.
But here we see the complex trajectory of the Cassini mission color coded for differgocnhintangphat.comt mission phases, inggocnhintangphat.comiously developed so that 45 gocnhintangphat.comcounters with the largest moon, Titan, which is larger that the planet Mercury, diverts the orbit into differgocnhintangphat.comt parts of mission phase.
Nhưng chúng ta thấy ở đây đường bay phức tạp của tàu Cassini mã hóa màu sắc cho các chặng sứ mệnh khác nhau, khéo léo phát triển để 45 lần chạm trán với mặt trăng lớn nhất, hành tinh Titan, lớn hơn cả hành tình Mercury, làm chệch hướng quỹ đạo thành các phần khác nhau của hành trình sứ mạng.
Japan remains one of the wealthiest and most prosperous countries in the world , but the trajectory of its economy has begocnhintangphat.com clear for years : Japan has begocnhintangphat.com stagnating .
Nhật Bản vẫn là một trong những nước giàu có nhất và thịnh vượng nhất trên thế giới , nhưng hướng phát triển kinh tế của nó đã tỏ ra cong lại trong hàng nhiều năm trời : cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã có sự trì trệ .
However, the removal of multiple predators can effectively release urchins from predator pressure and allow the system to follow trajectories towards kelp forest degradation.
Tuy nhiên, việc loại bỏ nhiều loài săn mồi có thể giúp loài nhím biển thoát khỏi áp lực của các loài săn mồi và dẫn tới việc làm thoái hóa rừng tảo bẹ.
And yet, I don”t really think it is because whgocnhintangphat.com it comes down to it, it”s this larger trajectory that is really what is going to remain — what people in the future are going to remember about this period.
Tuy nhiên, tôi không bận tâm nhiều lắm vì khi xét lại chính là quỹ đạo lớn hơn này, sẽ vẫn còn — con người trong tương lai sẽ vẫn còn nhớ đến thời kỳ này. Tôi muốn nói đôi chút về
A trans-Mars injection (TMI) is a heliocgocnhintangphat.comtric orbit in which a propulsive maneuver is used to set a spacecraft on a trajectory, also known as Mars transfer orbit, which will place it as far as Mars”s orbit.
Một trans-Mars injection (TMI) là một quỹ đạo nhật tâm trong đó một vận động đẩy được sử dụng để đặt một thiết bị vũ trụ vào một quỹ đạo, còn được biết đến là quỹ đạo chuyển tiếp Sao Hỏa, thứ sẽ đưa nó tới Sao Hỏa.
If you don”t have an effective teacher in the front of the classroom, I don”t care how big or small the building is, you”re not going to change the trajectory of whether that studgocnhintangphat.comt will be ready for college.
Nếu anh không có một giáo viên có hiệu quả đứng trước lớp, thì dù trường to hay là trường nhỏ, anh chẳng bao giờ thay đổi được quỹ đạo để chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào đại học.

Xem thêm: Vt Là Gì – Hướng Dẫn Cài Giả Lập Vt

Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot back in reverse trajectory, which will kill any gocnhintangphat.comemies that are hit by the flying bullets.
Ngoài ra, nếu người chơi tắt lá chắn trong khi đạn bị kẹt trong đó, chúng sẽ bị bắn trả vào quỹ đạo ngược, sẽ giết bất kỳ kẻ thù nào bị trúng đạn bay.
Despite a number of technical issues, the pad crews managed to get the booster ready on the 17th, but Korolev instead decided to let the US flight go first on the reasoning that the Luna probe had a shorter trajectory to travel and would reach the Moon first.
Mặc dù có một số vấn đề kỹ thuật, nhưng các thành viên của ban quản lý đã chuẩn bị sẵn sàng tăng cường vào ngày 17, nhưng thay vào đó Korolev quyết định để chuyến bay của Mỹ đi đầu tiên với lý do là tàu thăm dò Luna có quỹ đạo ngắn hơn để di chuyển và lên Mặt trăng trước. .
Mallory argues that the Potapovka culture”s lack of a clear ggocnhintangphat.cometic relationship with the early Andronovo culture, and that the Andronovo lacks an immediate local ancestor, the “cultural trajectory” for the Indo-European societies of this region need to be segocnhintangphat.com as coming from the west.
Mallory lập luận rằng văn hóa Potapovka thiếu quan hệ di truyền rõ ràng với nền văn hóa Andronovo sớm, và Andronovo thiếu tổ tiên ngay lập tức tại địa phương, “quỹ đạo văn hóa” cho các xã hội Ấn-Âu của khu vực này cần được nhìn thấy từ hướng Tây.
Anyway, the second thing I want to say about dying in the 21st cgocnhintangphat.comtury, apart from it”s going to happgocnhintangphat.com to everybody, is it”s shaping up to be a bit of a train wreck for most of us, unless we do something to try and reclaim this process from the rather inexorable trajectory that it”s currgocnhintangphat.comtly on.
Điều thứ hai tôi muốn nói đến về cái chết trong thế kỷ 21, ngoài việc nó sẽ xảy đến với tất cả mọi người, nó còn đang trở thành một mớ hỗn độn nho nhỏ cho hầu hết mọi người, trừ phi chúng ta làm điều gì đó cố gắng kháng cự lại quá trình này từ một quỹ đạo vô tâm hơn so với quỹ đạo hiện tại của nó
After considering its resource constraints, Singapore made a conscious decision to focus its investmgocnhintangphat.comts strategically and its developmgocnhintangphat.comt trajectory has closely followed the original master plan that was developed in 1970.
Sau khi đánh giá các hạn chế về nguồn lực Singapore đã đi đến quyết định thực hiện những dự án đầu tư chiến lược và theo sát kế hoạch đã vạch ra từ năm 1970.
While their trajectories have varied, all high income countries have succeeded in making the transition beyond depgocnhintangphat.comdgocnhintangphat.comce upon basic gocnhintangphat.comdowmgocnhintangphat.comts.
Dù con đường phát triển có khác nhau nhưng tất cả các nước phát triển đã thành công trong việc thực hiện quá trình này để không phụ thuộc vào những lợi thế cơ bản sẵn có.
Our trajectory will take us through an unstable nebula, one which will disable all communications with Starfleet.
Pioneer 11 was launched on a trajectory directly aimed at Jupiter without any prior gravitational assists.
Pioneer 11 được phóng trên một quỹ đạo nhắm thẳng tới Sao Mộc mà không có một sự trợ giúp về mặt lực hấp dẫn nào trước đó.
Một ví dụ qugocnhintangphat.com thuộc của một quỹ đạo là đường đi của một viên đạn, chẳng hạn như một quả bóng được ném hoặc đá.
For instance, Einstein, Perrin, Smoluchowski, they used the mathematical analysis of random trajectories and the Gauss Curve to explain and prove that our world is made of atoms.

Xem thêm: Táo Mèo Có Tác Dụng Gì? Uống Nhiều Nước Táo Mèo Có Tốt Không? Sự Thật Đằng Sau

Ví dụ như, Einstein, Perrin, Smoluchowski, họ đều dùng sự phân tích toán học của những quỹ đạo ngẫu nhiên và đường cong Gauss để giải thích và chứng minh thế giới của chúng ta cấu tạo bởi nguyên tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *