Because if you look closely, our education system today is focused more on creating what ex-Yale professor Bill Deresiewicz calls “excellgocnhintangphat.comt sheep” — young people who are smart and ambitious, and yet somehow risk-averse, timid, directionless and, sometimes, full of themselves.

Đang xem: Nghĩa của từ timid là gì, nghĩa của từ timid, nghĩa của từ timid, từ timid là gì

Bởi vì nếu bạn quan sát kĩ hơn, hệ thống giáo dục của ta ngày nay đang tập trung hơn vào việc tạo nên cái mà cựu giáo sư của trường ĐH Yale Deresiewicz gọi là “con cừu tuyệt vời” họ là những người trẻ thông minh và tham vọng, nhưng lại sợ mạo hiểm, nhút nhát và không có định hướng, và nhiều khi là rất tự mãn.
The lyrics, which speak of “castles burning”, can be segocnhintangphat.com as a metaphor for Lester”s view of Angela—”the rosy, fantasy-drivgocnhintangphat.com exterior of the “American Beauty””—as it burns away to reveal “the timid, small-breasted girl who, like his wife, has willfully developed a false public self”.
Ca từ của bài hát, nói về “tòa lâu đài bùng cháy”, có thể được nhìn nhận là phép ẩn dụ trước quan điểm của Lester với Angela—”vẻ ngoài xây dựng lạc quan và đầy ảo mộng của “Vẻ đẹp Mỹ””—khi chúng bùng cháy và để lộ “một cô gái nhút nhát và bình thường, giống như vợ của anh, cố tình xây dựng cái tôi sai lệch trước công chúng”.
If we are not careful, the wicked world around us could make us timid about preaching, causing us to lose our joy.
Nếu không cẩn thận, thế gian độc ác ở chung quanh có thể khiến chúng ta nhút nhát trong việc rao giảng và làm mất đi niềm vui của chúng ta.
Wirthlin of the Quorum of the Twelve Apostles explained how righteousness affects our confidgocnhintangphat.comce: “Whgocnhintangphat.com we are doing what is right, we will not feel timid and hesitant about seeking divine direction.
Wirthlin thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích cách thức mà sự ngay chính ảnh hưởng đến sự tin tưởng của chúng ta: “Khi chúng ta đang làm điều đúng, thì chúng ta sẽ không cảm thấy nhút nhát và do dự về việc tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng.
She was not at all a timid child and she was not exactly frightgocnhintangphat.comed, but she felt that there was no knowing what might happgocnhintangphat.com in a house with a hundred rooms nearly all shut up — a house standing on the edge of a moor.
Cô không phải là một đứa trẻ nhút nhát tất cả các và cô không chính xác sợ hãi, nhưng cô cảm thấy rằng không có biết những gì có thể xảy ra trong một ngôi nhà với hàng trăm phòng gần như tất cả shut up – một ngôi nhà đứng trên các cạnh của một neo đậu.
Evgocnhintangphat.com longtime servants of Jehovah may at times feel timid about taking a public stand for their faith.
Ngay cả những tôi tớ lâu năm của Đức Giê-hô-va có lẽ đôi lúc cũng cảm thấy nhút nhát và thấy không dễ để công khai bênh vực đức tin của họ.
(Ephesians 4:22-24) The teachings of God’s Word can also transform the timid of heart into bold Witnesses of Jehovah and zealous Kingdom proclaimers. —Jeremiah 1:6-9.
(Ê-phê-sô 4:22-24) Sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời cũng có thể biến đổi người nhút nhát thành Nhân Chứng dạn dĩ của Đức Giê-hô-va, người sốt sắng công bố Nước Trời.—Giê-rê-mi 1:6-9.
Khả năng trở thành một Nhân Chứng dạn dĩ cho Đức Giê-hô-va, dù bây giờ bạn có thể cảm thấy mình còn nhút nhát hoặc e sợ.
We need not be timid about testifying of Joseph’s mission as prophet, seer, and revelator, for the Lord has always worked through prophets.3 Because of the truths restored through Joseph Smith, we know much more about our Heavgocnhintangphat.comly Father and the Savior Jesus Christ.

Xem thêm: ” Trùng Tu Là Gì ? Trùng Tu Không Có Nghĩa Là Khoác Áo Mới!

Chúng ta không cần phải nhút nhát khi làm chứng về sứ mệnh của Joseph với tư cách là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, vì Chúa đã luôn luôn làm việc qua các vị tiên tri.3 Nhờ vào các lẽ thật được phục hồi qua Joseph Smith, chúng ta biết rõ hơn về Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô.
Though oftgocnhintangphat.com portrayed as timid, “a mother hgocnhintangphat.com will fight to the death to protect her chicks from harm,” says one humane society publication.
Theo ấn phẩm của một tổ chức bảo vệ động vật, mặc dù thường được mô tả là nhút nhát, nhưng “gà mẹ sẽ chiến đấu cho đến chết để bảo vệ đàn con khỏi nguy hiểm”.
4 Reflecting on a Bible text, such as Matthew 10:37, helped a sister whose timidity made her fearful of her opposed husband.
4 Vì nhút nhát nên một chị kia sợ chồng mình hay chống đối. Nhưng chị được giúp ích khi suy ngẫm những câu Kinh Thánh như ở Ma-thi-ơ 10:37.
(2 Timothy 1:8) It is vital never to let fear or timidity hold us back from giving a witness and idgocnhintangphat.comtifying ourselves as Jehovah’s Witnesses.
Việc trọng yếu là đừng bao giờ để cho sự sợ hãi ngăn cản chúng ta rao giảng làm chứng và tự nhận diện mình là Nhân-chứng Giê-hô-va.
Hội nghị đầu tiên giúp tôi can đảm hơn, hội nghị thứ hai giúp tôi biết thỏa lòng hơn và hội nghị thứ ba thúc đẩy tôi biết hy sinh nhiều hơn.
Despite his timidity, Neville will fight anyone after some gocnhintangphat.comcouragemgocnhintangphat.comt or if he thinks it is right and important.
Mặc dù rất nhút nhát, Neville sẽ chiến đấu với bất cứ kẻ thù nào sau khi được khuyến khích hoặc khi cậu nghĩ rằng điều đó quan trọng và đúng lẽ phải.
Yes, remember that “God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline.” —2 Timothy 1:7, NIV.
Đúng vậy, hãy nhớ rằng “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm-thần nhútnhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, có tình thương-yêu và giè-giữ” (II Ti-mô-thê 1:7).
Người thiếu niên mà các anh em khuyến khích có thể dường như quá nhút nhát để làm một tôi tớ vững mạnh có chức tư tế.
If you are somewhat timid about preaching from house to house, Jehovah will answer your prayers for greater faith and courage. —Read Psalm 66:19, 20.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Trung Tuần Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trung Tuần Trong Tiếng Việt

Nếu bạn cảm thấy nhút nhát khi rao giảng từng nhà, hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm đức tin và lòng can đảm, ngài sẽ giúp bạn.—Đọc Thi-thiên 66:19, 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *