Tidal Wave Là Gì - Nghĩa Của Từ Tidal Wave

      45
an extremely large wave sầu caused by movement of the earth under the sea, often caused by an earthquake (= a shaking of the earth)

Bạn đang xem: Tidal Wave Là Gì - Nghĩa Của Từ Tidal Wave

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


A mass flight, a human tidal wave, some barefoot & half naked, some on the backs of mules và donkeys.
It is, rather, a purely musical response lớn the concept of the momentum built up & ultimately discharged by a large tidal wave.
The image of a "tidal wave" dramatised the scale of displacement but also implied that refugees would engulf the host society.
It adds yet another concentrated effort on a topic that has attracted a conspicuous, almost disproportionate, amount of scholarly attention, which has in turn stimulated a tidal wave of popularisations.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Upselling Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Nghệ Thuật Bán Hàng Đỉnh Cao Này

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message