Team player là gì

      113

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Team player là gì

a member of a group who tries to lớn bởi vì what is good for the group rather than what is good for just himself or herself
Being a competitive sầu team player meant accepting team priorities & taking on additional work & hours, whatever the opportunity costs.
In contrast to lớn the other models discussed, the team player enters into lớn a kind of essential affiliation with the purposes and protocols of the team.
The ability khổng lồ be flexible and receptive is important, as co-operating with others minimises conflicts; hence the importance of being a team player.
The most numerous single category in our study is that of the satisfied team player (cluster one), accounting for just over half of the sample.
Whatever else one might say about the gentleman, he is not a team player; everything always has to lớn be on his terms, or he will not go along with it.
He discusses reading, drum fills, solo ideas, và the importance of being a team player in a b& situation.
It"s going brilliantly -- she"s a wonderful woman, she"s really smart, she"s really strong, a real team player.
Very traditional club which last years had many problems và not even one national team player anymore.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Vụ Bê Bối Watergate Là Gì - Người Tiết Lộ Vụ Watergate Lộ Diện

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*