Nghĩa của từ to take responsibility là gì, tra từ responsibility

      151
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese gocnhintangphat.comVietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
responsibility responsibilitydanh từ (responsibility for somebody / something) trách nhiệm; sự Chịu đựng trách nhiệm a position of real, great, major responsibility một địa vị tất cả trách nát nhiệm thật sự, béo, đặc biệt lớn have sầu, show a sense of responsibility gồm, tỏ ra tất cả ý thức trách nát nhiệm to take/assume/accept/bear full responsibility for one"s act chịu đựng hoàn toàn trách nhiệm về hành động của chính bản thân mình lớn disclayên ổn all responsibility for damage caused by misuse hoàn toàn không chịu trách nát nhiệm về thiệt sợ vị Việc áp dụng sai trái gây ra it"s your responsibility to drive carefully trách nát nhiệm của anh ý là lái xe cẩn thận
*
/ris,pɔnsə"biliti/ danh từ trách nhiệm to lớn bear the full responsibility for one"s act Chịu trọn vẹn trách nát nhiệm về hành động của bản thân mình lớn take the responsibility thừa nhận trách rưới nhiệm (làm cho gì) lớn deline all responsibilities không sở hữu và nhận trách rưới nhiệm to lớn bởi vì something on one"s own responsibility từ ý có tác dụng với Chịu trách nát nhiệm về vấn đề gì gánh trách rưới nhiệm; loại cần gánh vác a family is a great responsibility gia đình là một trong trách rưới nhiệm béo

*

*