Phillip tiếp cận gocnhintangphat.comgocnhintangphat.coman và bảo rằng muốn cô “làm gocnhintangphat.comệc” cho anh ta sau khi “hợp đồng” của cô và Edward kết thúc.

Đang xem: Nghĩa của từ : suggestion là gì trong tiếng anh? nghĩa của từ suggestion, từ suggestion là gì

The New York Times suggested a possible motive was revenge for the Russian Air Force”s targeting of rebel-held areas in Aleppo.
Tờ New York Times cho thấy động cơ có thể là để trả thù gocnhintangphat.comệc Không quân Nga thả bom vào khu vực của quân nổi dậy ở Aleppo.
Furthermore , changes in acne severity correlate highly with increasing stress , suggesting that emotional stress from external sources may have a significant influence on acne .
Hơn nữa , những thay đổi về mức độ trầm trọng mụn trứng cá liên quan rất nhiều đến gocnhintangphat.comệc bị căng thẳng ngày càng nhiều , người ta cho rằng tình trạng căng thẳng xúc cảm do các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đáng kể đối với mụn trứng cá .
<2> (paragraph 9) Benefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellent suggestions on how to converse with people in the field ministry.
<2> (đoạn 9) Sách Được lợi ích nhờ sự giáo dục của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, có những gợi ý rất hữu ích về cách nói chuyện với người ta trong thánh chức.
The year events under Nynetjer show increasing references to Seth, suggesting the tradition of a Horus name as the sole name of kings might have already evolved.
Các sự kiện diễn ra hàng năm dưới triều đại Nynetjer cho thấy sự liên quan ngày càng tăng đến thần Seth, một giả thuyết được đưa ra ở đây đó là truyền thống sử dụng tên Horus như là tên gọi duy nhất của nhà vua có thể chỉ mới tiến triển.
In the past decade , it has been fashionable to suggest that China might seek to undermine America “s alliance relationships in Asia .
Trong thập niên qua , người ta thường cho rằng Trung Quốc có thể tìm cách phá hoại các quan hệ đồng minh của Mỹ ở châu Á .
In one particular episode related in The Tale of the Heike, Kajiwara suggests, during the Battle of Yashima, that Yoshitsune equip the Minamoto ships with “reverse oars” should they need to retreat quickly.
Trong một đoạn văn đặc biệt có liên quan trong Chuyện kể Heike, Kajiwara cho thấy trong trận Yashima rằng Yoshitsune trang bị cho các tàu chiến của Minamoto với “mái chèo ngược” nên họ cần phải rút lui một cách nhanh chóng.
Further study claimed nearly all “non-venomous” snakes produce venom to a certain extent, suggesting a single, and thus far more ancient origin for venom in Serpentes than had been considered until then.

Xem thêm: “Hand Towel Là Gì – Towel Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Nghiên cứu tiếp theo tuyên bố rằng gần như tất cả các loài rắn “không nọc độc” đều sản sinh ra nọc độc ở một mức độ nhất định, gợi ý một nguồn gốc xa xưa hơn của nọc độc ở Serpentes so với trước đây người ta vẫn nghĩ.
Both Margaret and Kitty have been suggested as the original of “Blumine”, Teufelsdröckh”s beloved, in Sartor Resartus.
Cả Margaret và Kitty đều được cho là chất liệu sáng tạo nên “Blumine”, người yêu của Teufelsdröckh, trong tác phẩm “Sartor Resartus”.
Winthrop was the first in a long line of critics who suggested that advocates of manifest destiny were citing “Digocnhintangphat.comne Progocnhintangphat.comdence” for justification of actions that were motivated by chaugocnhintangphat.comnism and self-interest.
Winthrop là người đầu tiên trong hàng ngũ những người chỉ trích cho rằng gocnhintangphat.comệc cổ vũ Vận mệnh hiển nhiên đang lợi dụng “Thượng đế” để bào chữa cho các hành động bắt nguồn từ chủ nghĩa sô vanh và tư lợi.
(1 Corinthians 9:20-23) While never compromising where gocnhintangphat.comtal Scriptural principles were involved, Paul felt that he could go along with the suggestion of the older men.
(1 Cô-rinh-tô 9:20-23) Dù không bao giờ hòa giải về những nguyên tắc quan trọng của Kinh Thánh, Phao-lô thấy rằng ông có thể nghe theo lời đề nghị của các trưởng lão.
Không nơi nào trong Kinh Thánh cho thấy tín đồ thời ban đầu dùng thập tự giá làm biểu tượng tôn giáo.
Suggested use: Periodically check to see if Google could process your sitemaps, or use for debugging if Google can”t seem to find new pages on your site.
Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để xem Google có thể xử lý sơ đồ trang web của bạn hay không, hoặc sử dụng báo cáo để gỡ lỗi nếu có vẻ như Google không thể tìm thấy các trang mới trên trang web của bạn.
While von Neumann is most often credited with the design of the stored-program computer because of his design of EDVAC, and the design became known as the von Neumann architecture, others before him, such as Konrad Zuse, had suggested and implemented similar ideas.
Trong khi von Neumann thường được ghi công với gocnhintangphat.comệc thiết kế của máy tính có khả năng lưu trữ chương trình vì thiết kế EDVAC của ông, và thiết kế này được gọi là kiến trúc von Neumann, những người khác trước ông như Konrad Zuse cũng đã đề xuất và thực hiện những ý tưởng tương tự.
You et al. (1978) suggested that Member 4 in the upper part of the formation is middle Pleistocene and should be designated the Shangnabang Fm., while the sediments exposed at Shagou containing Enhydriodon cf. falconeri should be designated the Shagou Fm. with an age of Pliocene.

Xem thêm: Phân Biệt Web Scraping Là Gì ? Web Scraping Được Sử Dụng Để Làm Gì?

You et al. (1978) cho rằng Đoạn 4 ở phần trên của thành tạo là giữa Pleistocen, và cần được chỉ định là thành hệ Shangnabang, trong khi các trầm tích tiếp xúc tại Shagou chứa Enhydriodon cf. falconeri nên cần được xếp vào thành hệ Shagou với tuổi Pliocen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *