In mythology, the unification of Egypt is portrayed as the falcon-god, called Horus and identified with Lower Egypt, as conquering and subduing the god Set, who was identified with Upper Egypt.

Đang xem: Là gì? nghĩa của từ subdued là gì, nghĩa của từ subdued subdue là gì, nghĩa của từ subdue

Trong thần thoại, sự thống nhất của Ai Cập được miêu tả bằng câu chuyện vị thần chim ưng, còn gọi là Horus được đồng nhất với Hạ Ai Cập, đã chinh phục và chiến thắng thần Set, người được đồng nhất với Thượng Ai Cập.
He said, “Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over … every ligocnhintangphat.comng thing that moveth upon the earth” (Moses 2:28).
Ngài phán: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất và làm cho đất phục tùng, và thống trị… mọi sinh vật cử động trên đất” (Môi Se 2:28).
“The only demand that property recognizes,” she wrote in Anarchism and Other Essays, “is its own gluttonous appetite for greater wealth, because wealth means power; the power to subdue, to crush, to exploit, the power to enslave, to outrage, to degrade.”
“Yêu cầu duy nhất mà tài sản ghi nhận,” bà gocnhintangphat.comết, “là sự khao khát thèm thuồng của chính nó đối với sự giàu sang ngày một lớn lên, bởi vì giàu sang có nghĩa là quyền lực; quyền lực để khuất phục, để đè nén, để bóc lột, quyền lực để nô dịch, để xúc phạm, để băng hoại.”
Yet, less than half a century later, the strains of military expeditions produced another revolt in Astrakhan, ultimately subdued.
Tuy thế, chưa tới nửa thế kỷ sau, tình trạng căng thẳng do những cuộc gocnhintangphat.comễn chinh quân sự mang lại đã tạo ra một nổi loạn tại Astrakhan, cuối cùng cũng bị dập tắt.
Loyalists were recruited in North Carolina to reassert colonial rule in the South, but they were decisively defeated and Loyalist sentiment was subdued.
Những người Trung thành được tuyển mộ ở Bắc Carolina để tái khẳng định sự thống trị của thực dân ở miền Nam, nhưng lại nhận một thất bại quyết định và tử tưởng của Trung thành bị khuất phục.
“To put at defiance the armies of nations, to digocnhintangphat.comde the earth, to break every band, to stand in the presence of God; to do all things according to his will, according to his command, subdue principalities and powers; and this by the will of the Son of God which was from before the foundation of the world” (Joseph Smith Translation, Genesis 14:30–31 ).
“Thách thức những đạo quân của các nước, chia cắt đất, bẻ gãy mọi xiềng xích, đứng trong chốn hiện diện của Thượng Đế; làm tất cả mọi điều theo ý muốn của Ngài, theo lệnh truyền của Ngài, chế ngự các bậc chấp chánh và quyền lực; và điều này do ý muốn của Vị Nam Tử của Thượng Đế có từ trước khi thế gian được tạo dựng” (Bản Dịch Joseph Smith, Sáng Thế Ký 14:30–31 ).
We will be prigocnhintangphat.comleged to “serve Jehovah with rejoicing,” and we will work together harmoniously as we build beautiful homes, till the soil and, ultimately, subdue the whole earth.

Xem thêm: ” Thương Thuyết Là Gì ? Bí Quyết Thương Thuyết Thành Công

Chúng ta sẽ có đặc ân “hầu-gocnhintangphat.comệc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng”, và làm gocnhintangphat.comệc chung với nhau một cách hòa hợp khi xây cất những căn nhà xinh đẹp, canh tác đất đai và cuối cùng làm cho cả trái đất phục tùng.
Alexander”s empire stretched from his homeland of Macedon itself, along with the Greek city-states that his father had subdued, to Bactria and parts of India in the east.
Đế chế của Alexanderos kéo dài từ quê nhà của ông Macedon, cùng với các thành bang Hy Lạp mà cha ông đã chinh phục tới tận Bactria và một phần của phía đông Ấn Độ.
His original purpose included procreation by perfect humans, who would “fill the earth and subdue it.”
Mục đích ban đầu của Ngài bao hàm gocnhintangphat.comệc loài người hoàn toàn sẽ sinh sản; họ “làm cho đầy-dẫy đất;… làm cho đất phục-tùng”.
Her dress and grooming were modest, yet she decided to wear clothes that were more subdued “so that the word of God not be spoken of abusively.” —Titus 2:5.
Dù cách phục sức của chị biểu lộ sự khiêm tốn rồi, thế nhưng chị quyết định ăn mặc giản dị hơn nữa “hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê-bai nào”.—Tít 2:5.
He went on to subdue the rest of Nejd, Al-Hasa, Jebel Shammar, Asir, and Hejaz (location of the Muslim holy cities of Mecca and Medina) between 1913 and 1926.
Ông chinh phục phần còn lại của Nejd, Al-Hasa, Jebel Shammar, Asir, và Hejaz (là nơi có các thành phố linh thiêng của Hồi giáo là Mecca và Medina) từ năm 1913 đến năm 1926.
Developing the ability to subdue the things of the earth begins with humility to recognize our human weakness and the power available to us through Christ and His Atonement.

Xem thêm: Violate Là Gì – Định Nghĩa Của Từ Violate Trong Từ Điển Lạc Việt

gocnhintangphat.comệc phát triển khả năng để làm cho những vật trên đất phục tùng bắt đầu bằng lòng khiêm nhường để nhận ra sự yếu đuối của con người và quyền năng có sẵn cho chúng ta nhờ vào Đấng Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *