Struggle là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt quý khách hàng vẫn xem: Struggling là gì


Bạn đang xem: Struggle là gì

*

*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Verdict Là Gì ? Verdict Là Gì, Nghĩa Của Từ Verdict

*

struggle /"strʌgl/ danh từ
sự đấu tranh; cuộc đương đầu, trận đánh đấuthe struggle for independence: cuộc đấu tranh giành độc lậpthe struggle for existence: cuộc đương đầu sinch tồn nội đụng từ chống chọi, phòng lạikhổng lồ struggle against imperialism: đấu tranh kháng công ty nghĩa đế quốc vùng vẫy; đồ dùng lộnthe child struggled & kicked: đứa tphải chăng vùng vẫy cùng đạplớn struggle for one"s living: vận lộn tìm sốngto lớn struggle with a mathematical problem: tiến công đồ dùng với cùng 1 bài xích toán cố gắng, ráng sứcto struggle to express oneself: nỗ lực biểu đạt, cố gắng phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì) di chuyển một biện pháp trở ngại, len quato lớn struggle through the crowd: len qua đám đông

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Struggle

Ganh đua , phấn đấu

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Struggle

Ganh đua, phấn đấu
Xem thêm: Webserver Là Gì ? Hiểu Rõ Về Web Server Web Server Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

struggle

Từ điển Collocation

struggle noun

1 fight

ADJ. great, life-and-death, titanic | bitter, desperate, fierce, heroic, violent There were the sounds of a desperate struggle. | just The UN supported what it saw as the just struggle of an oppressed people. | unequal | armed The group supported the armed struggle against the dictator. | class, internecine Marx wrote about the class struggle. | economic, ideological, leadership, political, power, revolutionary

VERB + STRUGGLE begin, put up, take up If someone snatched your bag, would you put up a struggle? They took up the struggle against racism. | be engaged/locked in, carry on, wage species engaged in a life-or-death struggle with the ever-changing environment

STRUGGLE + VERB ensue, take place | continue, go on | intensify

PREP.. in a/the ~ One of the security guards was hurt in the struggle. | without a ~ She won"t give sầu up without a struggle. | ~ against the struggle against fascism | ~ between the struggle between good & evil | ~ for the long struggle for democracy | ~ over a struggle over the property | ~ with He was involved in a struggle with the police.

PHRASES a sign of a struggle The police said that there was no sign of a struggle by the murder victim. | years of struggle After 150 years of struggle against brutal colonial rule, the country won its independence.

2 great effort

ADJ. desperate, great, hard, real, uphill It will be an uphill struggle khổng lồ maintain exports at the current cấp độ. | long | ceaseless, constant, endless | unequal

VERB + STRUGGLE face, have We had a real struggle to get everything inlớn the suitcase. | give sầu up I"ve given up the unequal struggle khổng lồ keep my house tidy.

PHRASES a bit of a struggle It was a bit of a struggle for me to lớn get there so early.

Từ điển WordNet

n.

strenuous effort

the struggle to lớn get through the crowd exhausted her

v.

khổng lồ exert strenuous effort against opposition

he struggled lớn get không tính phí from the rope


Chuyên mục: Định Nghĩa