Vi khuẩn tụ cầu ( staphylococcus epidermidis là gì, staphylococcus aureus

      233
Larry M. Bush

, MD, FACPhường, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Maria T. Perez

, MD, Wellington Regional Medical Center, West Palm Beach


*

*

","IsRestricted":false,"ImageWidth":"713","ImageHeight":"525","ItemId":"79ddb231-b99e-4b06-801a-838104121cd7","Title":"Ch%E1%BB%91c","Description":"%3Cp%20%3ETrong%20b%E1%BB%87nh%20ch%E1%BB%91c%2C%20h%C3%ACnh%20th%C3%A0nh%20c%C3%A1c%20c%E1%BB%A5m%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BB%A5n%20m%E1%BB%A7%20ho%E1%BA%B7c%20b%E1%BB%8Dng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%2C%20v%E1%BB%A1%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%83%20l%E1%BA%A1i%20v%E1%BA%A3y%20ti%E1%BA%BFt%20m%C3%A0u%20m%E1%BA%ADt%20ong.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/impetigo_b_orig_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/impetigo_b_orig_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v1005031_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ch%E1%BB%91c","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
*

Bệnh chốc

DR Phường. MARAZZI / THƯ VIỆN ẢNH KHOA HỌC


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"2593","ImageHeight":"3660","ItemId":"76c5c76b-b57f-4684-8d8b-a084c478377b","Title":"B%E1%BB%87nh%20ch%E1%BB%91c","Description":"%3Cp%20%3EB%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20c%C3%A1c%20c%E1%BB%A5m%20m%E1%BB%A5n%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0%20m%E1%BB%A5n%20m%E1%BB%A7%20v%E1%BB%9Bi%20l%E1%BB%9Bp%20v%E1%BB%8F%20m%C3%A0u%20m%E1%BA%ADt%20ong%20tr%C3%AAn%20m%C5%A9i.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/m1800059-impetigo-infant-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/m1800059-impetigo-infant-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v37156867_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"B%E1%BB%87nh%20ch%E1%BB%91c","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
*

Nhọt

Bức Ảnh của BS. Thomas Habif.

Bạn đang xem: Vi khuẩn tụ cầu ( staphylococcus epidermidis là gì, staphylococcus aureus


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"375","ItemId":"8e2cc6a5-622f-41ca-b2d8-e29ed00245bd","Title":"Nh%E1%BB%8Dt","Description":"%3Cp%20%3ENh%E1%BB%8Dt%20%E1%BB%91ng%20tai%20%28m%E1%BB%A5n%20nh%E1%BB%8Dt%29%20l%C3%A0%20nh%E1%BB%AFng%20n%E1%BB%91t%20s%E1%BA%A7n%20ho%E1%BA%B7c%20m%E1%BB%A5n%20m%E1%BB%A7%20c%C3%B3%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20nang%20l%C3%B4ng%20v%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20g%C3%A2y%20ra%20b%E1%BB%9Fi%20nhi%E1%BB%85m%20tr%C3%B9ng%20t%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A7u%20khu%E1%BA%A9n.%20Nh%E1%BB%8Dt%20v%C3%A0%20h%E1%BA%ADu%20b%E1%BB%91i%20l%C3%A0%20c%E1%BB%A5m%20l%C3%B4ng%20th%C3%BA%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20domain authority.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/furuncle_b_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/furuncle_b_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v1005036_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Nh%E1%BB%8Dt","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
*

Nhot (Mặt)

DermPics / THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"373","ItemId":"cf280835-6771-4fc3-8348-a13c36be240b","Title":"Nhot%20%28M%E1%BA%B7t%29","Description":"%3Cp%20%3EB%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20m%E1%BB%99t%20v%E1%BA%BFt%20s%C6%B0ng%20%C4%91%E1%BB%8F%2C%20vi%C3%AAm%2C%20b%C3%AAn%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20l%C3%B4ng%20m%C3%A0y%20c%E1%BB%A7a%20ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/c0018532-furuncle-facial-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/c0018532-furuncle-facial-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v35608963_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Nhot%20%28M%E1%BA%B7t%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
Hội chứng bỏng da bởi tụ cầu

Bức Ảnh của BS. Thomas Habif.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"341","ImageHeight":"512","ItemId":"c426315a-3243-4d7c-b62c-402c5e5a55a0","Title":"H%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A9ng%20b%E1%BB%8Fng%20da%20do%20t%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A7u","Description":"%3Cp%20%3EH%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A9ng%20b%E1%BB%8Fng%20da%20do%20t%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A7u%20l%C3%A0%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20tan%20m%C3%A1u%20do%20%C4%91%E1%BB%99c%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A7u%20g%C3%A2y%20ra.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/staphylococcal_scalded_skin_b_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/staphylococcal_scalded_skin_b_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v1005040_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"H%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A9ng%20b%E1%BB%8Fng%20da%20do%20t%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false" >
tụ cầu khuẩn là những vi khuẩn Gram dương, hiếu khí. Staphylococcus aureus là tác nhân khiến bệnh các nhất; nó thường gây ra lây lan trùng domain authority cùng nhiều khi viêm phổi, viêm nội tâm mạc, cùng viêm tủy xương. Nó thường dẫn mang đến xuất hiện áp xe. Một số chủng gây nên các độc tố phức tạp tạo viêm dạ dày ruột, hội bệnh bong vảy domain authority cùng hội bệnh sốc lan truyền độc. Chẩn đân oán là bởi vì nhuộm Gram với nuôi ghép Điều trị thường là beta-lactam chống penicillinase, dẫu vậy bởi vì chống chống sinch là thông dụng yêu cầu rất có thể yêu cầu dùng vancomycin hoặc các kháng sinh mới hơn. Một số chủng phòng hoàn toàn một trong những phần hoặc toàn bộ kháng sinc, dẫu vậy những chống sinh new bao gồm linezolid, tedizolid, quinupristin / dalfopristin, daptomycin, telavancin, dalbavancin, oritavancin, tigecycline, ceftobiprol (không tồn tại nghỉ ngơi Mỹ) và ceftaroline.

Khả năng chế tác viên đông máu bằng cách cung ứng coagulase đê biệt lập những căn nguyên khiến độc, Staphylococcus aureus, với những một số loại tụ cầu coagulase cõi âm bao gồm độc lực rẻ. S. aureus tất cả coagulase dương tính là 1 trong trong những tác nhân khiến bệnh dịch thịnh hành và gian nguy duy nhất của con fan, bởi tính độc với kỹ năng chống kháng sinc.


Các loài coagulase cõi âm như S. epidermidis tăng lên liên quan cùng với lan truyền trùng bệnh viện; S. saprophyticus tạo nhiễm trùng đường tè. S. lugdunensis, một một số loại coagulase âm thế, rất có thể tạo dịch cùng với độc lực giống như nlỗi S. aureus. Không y hệt như hầu như các loại tụ cầu coagulase cõi âm, S. lugdunensis, hay nhạy cảm với thuốc kháng sinh beta-lactam phòng penicillinase (ví dụ nhạy cảm methicillin ).


tụ cầu gây căn bệnh sinh hoạt khắp vị trí. Chúng gồm sinh sống lỗ mũi của khoảng chừng 30% fan phệ mạnh khỏe với trên domain authority khoảng chừng 20%; từ đây, tụ cầu có thể gây truyền nhiễm trùng nghỉ ngơi thiết bị nhà cùng những người dân không giống. Tỷ lệ sở hữu cao hơn nữa làm việc bệnh nhân với nhân viên cấp dưới bệnh viện. lan truyền trùng S. aureus thông dụng sống tín đồ mang mầm bệnh rộng người ko mang cùng hay tạo căn bệnh do những chủng trên chỗ.

Xem thêm: Các Loại Thang Đo Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ Và Cách Sử Dụng


dẫn mang đến người mắc bệnh có thể bị lây truyền tụ cầu chống chống sinc trường đoản cú các người bệnh khác, nhân viên cấp dưới âu yếm sức khoẻ hoặc những đồ vật dụng trong số cửa hàng âu yếm mức độ khoẻ. Truyền qua tay nhân viên là phương tiện lây nhiễm thịnh hành độc nhất vô nhị, tuy vậy lây lan vào không gian cũng có thể xẩy ra.


Bệnh vị tụ cầu gây nên


Tụ cầu tạo bệnh dịch bởi cách


Xâm nhập mô trực tiếp là lý lẽ phổ biến nhất đối với bệnh tụ cầu, bao gồm:


phần lớn ngoại chất độc độcđôi lúc được cung cấp bởi tụ cầu. Một số bao gồm tác động ảnh hưởng viên bộ; kích hoạt cytokin pchờ say đắm trường đoản cú các tế bào T một mực, tạo ra những tác động hệ thống rất lớn (ví dụ: tổn định thương da, sốc, suy tạng, tử vong). Leucocidin Panton-Valentine (PVL) là 1 trong độc tố được tạo thành vày những chủng bị nhiễm một loại thực khuẩn thể nhất định. PVL thường có trong những mẫu phòng methicillin tất cả liên quan mang đến xã hội S. aureus (CA-MRSA) và được cho rằng làm cho trung gian tài năng bị hoại tử; mặc dù, tác động ảnh hưởng này vẫn không được kiểm chứng.


Độc tố tụ cầu tạo căn bệnh bao gồm:


Các bệnh dịch được liệt kê dưới đây được bàn luận thêm ngơi nghỉ đầy đủ địa điểm khác trong TheManual.


Bệnh lây truyền khuẩn máu tụ cầu


Nhiễm khuẩn huyết S. aureus Nhiễm khuẩn tiết, cơ mà thường xuyên do lây lan trùng quần thể trú tiên phạt, hoàn toàn có thể xảy ra cùng với bất kỳ địa điểm óc lây nhiễm S. aureus tuy thế đặc trưng thông dụng cùng với lây truyền trùng liên quan cho ống thông nội mạch hoặc các mô ngoại lai. Nó cũng có thể xẩy ra nhưng mà không tồn tại bất kỳ mặt đường vào ví dụ. S. epidermidis và các tụ cầu coagulase cõi âm không giống ngày dần gây ra lây truyền khuẩn ngày tiết khám đa khoa tương quan đến ống thông nội mạch và những cơ quan ngoại lai bởi vì bọn chúng rất có thể ra đời lớp biofirm trong số vật liệu này. Nhiễm trùng tiết tụ cầu là 1 trong những nguyên ổn nhân đặc trưng tạo dịch (đặc biệt là kéo dài thời hạn nằm viện) và tử vong ở bệnh nhân suy nhược cơ thể.


Nhiễm trùng da là dạng phổ biến tốt nhất của căn bệnh tụ cầu. Nhiễm trùng mặt phẳng có thể lan rộng ra, gồm mụn mủ và vỏ quấn (chốc lở) Hoặc đôi khi viêm mô tế bào, hoặc nốt mủ (rét và đo). Áp xe pháo sâu là thịnh hành. Nặng nài nỉ rộng là hoại tử domain authority.


Tụ cầu hay liên quan mang lại lây nhiễm trùng vệt thương với vết phỏng, lây truyền trùng lốt phẫu thuật, với viêm vú hoặc áp xe vú làm việc hầu hết người mẹ nuôi con bởi sữa chị em.

*