Standard costing là gì

      76

GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Bai Giang 6

1.

Bạn đang xem: Standard costing là gì

BÀI GIẢNG 6 KIỂM SOÁT CHI PHÍ BẰNG HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN Phân biệt hê thống ngân sách tiêu ch..." target="_blank"> 2. MỤC TIÊU HỌC TẬPhường Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với khối hệ thống chi phí thực tiễn. Giải say đắm được bằng phương pháp làm sao khối hệ thống ngân sách tiêu chuẩn chỉnh giúp kiểm soát và điều hành chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Phân biệt được định nấc lý tưởng phát minh cùng định nút thực tế. Mô tả 2 phương thức kiến thiết định nấc. Xác định định nút NVL thẳng, lao rượu cồn thẳng cùng đối chiếu sự dịch chuyển ngân sách NVL thẳng, ngân sách lao cồn trực tiếp. Phân biệt được dự tân oán tĩnh với dự toán thù linh hoạt. Các tiện ích của dự tân oán linch hoạt. Soạn thảo dự linh hoạt. Giải say mê khoảng quan tiền ..." target="_blank"> 3. MỤC TIÊU HỌC TẬPhường (tiếp theo) Giải say mê tầm đặc biệt quan trọng của việc sàng lọc đại lượng đo mức chuyển động (căn cứ hoạt động) nhằm soạn thảo dự toán thù linh hoạt với phân bổ chi phí SXC. Xác định định mức SXC khả đổi thay, SXC bất biến với đối chiếu biến động ngân sách SXC khả biến chuyển, bất biến. Phương pháp kế toán thù chi phí tiếp tế với tính giá thành trong khối hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Xác định mức ý nghĩa sâu sắc của những dịch chuyển chi phí. Việc điều hành và kiểm soát những biến động ngân sách Kiểm rà soát những dịch chuyển như vậy nào? Ai Chịu trách rưới nhiệm đối với các dịch chuyển chi phí? Ch..." target="_blank"> 5. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ TIÊU CHUẨN (Standard costs) túi tiền tiêu chuẩn chỉnh (định nấc đưa ra phí) là gì? Định mức ngân sách được thiết lập đến từng khoản mục chi phí cung ứng, dựa vào tiêu chuẩn về lượng cùng tiêu chuẩn về giá: Tiêu chuẩn chỉnh về lượng (standard quantity) Tiêu chuẩn về giá chỉ (standard price) Hệ th..." target="_blank"> 6. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LÀ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ Hệ thống kiểm soát và điều hành ngân sách gồm bao gồm 3 thành phần: Định mức giá (dự toán thù chi phí) túi tiền thực tế Biến đụng chi phí (chênh lệch thân chi phí thực tiễn cùng với ngân sách dự toán) Định mđọng..." target="_blank"> 7. CÁC LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG CHI PHÍ TIÊU CHUẨN Định mức chi phí là chuẩn mực nhằm bên quản lý đối chiếu cùng với chi phí thực tế Chi tiêu tiêu chuẩn chỉnh với biến động chi phí giúp đơn vị cai quản tiến hành quản lý theo nước ngoài lệ (management by exception) Là địa thế căn cứ để review vấn đề tiến hành. Thúc đẩy người lao hễ đào bới bài toán tiết kiệm ngân sách. Số liệu giá cả hay bất biến rộng. Hê thống kế tân oán dễ dàng hơn so với hệ thống chi phí thực tế Định mức lý tưởng (perfection sta..." target="_blank"> 8. CÁC LOẠI ĐỊNH MỨC Định nút lý tưởng (perfection standard) Định nấc thực tế (practical standard) Phương pháp thống kê ..." target="_blank"> 9. PHƯƠNG PHÁPhường XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC Pmùi hương pháp những thống kê kinh nghiệm (Anaysis of Historical Data) Phương thơm pháp phân tích công việc (Tasks Analysis) Phương pháp phối kết hợp (Combined Approach) Ñònh möùc löôïng..." target="_blank"> 11. ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Ñònh möùc löôïng NVL Ñònh möùc giaù NVL Ví duï: ÑM NVL tröïc tieáp ñeå saûn xuaát saûn phaåm M ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Ñònh möùc löôïng (standart material quantity): Löôïng NVL caàn ñeå saûn xuaát 1 saûn phaåm 9.5 kg Löôïng NVL hao huït đến pheùp 0.5 kilogam Ñònh möùc NVL tröïc tieáp 10.0 kg + Ñò..." target="_blank"> 12. ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾPhường (tiếp theo) + Ñònh möùc giaù (standart material price): Giaù thiết lập (1 pound NVL) $ 7.0 Coäng: Ngân sách vaän chuyeån 0.5 Tröø: Chieát khaáu ñöôïc höôûng 0.5 ÑM giaù 1 pound NVL $ 7.0 Ñònh möùc NVL tröïc tieáp = Ñònh möùc löôïng x Ñònh möùc giaù = 10 kg x $ 7.0/kg = $ 70.0/saûn phaåm Ñònh möùc löôïng thôøi ..." target="_blank"> 13. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP Ñònh möùc löôïng thôøi gian khó ñoäng tröïc tieáp Ñònh möùc giaù lao ñoäng tröïc tieáp Ví duï: ÑM lao ñoäng tröïc tieáp ñeå saûn xuaát saûn phaåm M ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Ñònh möùc löôïng (standart direct-labor quantity): Löôïng thôøi gian caàn mang lại saûn xuaát 1 saûn phaåm 4.5 tiếng Löôïng thôøi gian giaûi lao và giaûi quyeát nhu caàu caù nhaân 0.3 giờ Thôøi gian vệ sinh chuøi maùy, cheát maùy 0.2 tiếng Ñònh möùc löôïng thôøi gian khó ñoäng tröïc tieáp 5.0 giờ + Ñònh möùc..." target="_blank"> 14.

Xem thêm: Thanh Toán Tt Là Gì ? Quy Trình Làm Thanh Toán Bằng Điện Chuyển Tiền T/T

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP.. (tiếp theo) + Ñònh möùc löôïng (standart direct-labor rate): Möùc löông caên baûn 1 giôø $16.0 Phuï caáp löông (25% löông cô baûn) 4.0 Ñònh möùc giaù lao ñoäng tröïc tieáp $trăng tròn.0 Ñònh möùc lao ñoäng tröïc tieáp = Ñònh möùc löôïng x Ñònh möùc giaù = 5.0 giờ đồng hồ x $ 20.0/tiếng = $ 100.0/saûn phaåm Định nấc tiếp tế c..." target="_blank"> 15. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Định mức tiếp tế thông thường được phát hành theo thêm vào phổ biến khả trở nên với tiếp tế phổ biến bất biến. + Định nút SXC khả biến: giá thành SXC khả biến đổi ước tính phân bổ cho 1 giờ đồng hồ máy, 1 giờ đồng hồ lao hễ thẳng, hoặc 1 đơn vị của tiêu thức chọn có tác dụng căn cứ phân chia ngân sách phân phối thông thường + Định mức SXC bất biến: túi tiền SXC không bao giờ thay đổi dự tính phân chia cho 1 giờ đồng hồ vật dụng, 1 giờ đồng hồ lao hễ trực tiếp, hoặc 1 đơn vị chức năng của tiêu thức lựa chọn có tác dụng căn cứ phân chia ngân sách cấp dưỡng bình thường Ví dụ: ..." target="_blank"> 16. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG (tiếp theo) Ví dụ: Định nấc SXC khả biến: Định nút lượng (Số giờ máy chất nhận được để cung ứng 1 sản phẩm M): 3 gi ờ Định mức giá thành (Đơn giá bán SXC khả thay đổi ước tính/1 giờ đồng hồ máy): $5.0/gi ờ Định nấc SXC khả biến: 3h x $5.0/giờ đồng hồ = $15.0 Định nấc SXC bất biến: Định mức lượng (Số tiếng sản phẩm công nghệ được cho phép nhằm thêm vào 1 sản phẩm M): 3 gi ờ Định mức ngân sách (Đơn giá bán SXC bất biến ước tính/tiếng máy): $2.0/gi ờ Định nấc SXC bất biến: 3h x $2.0/giờ = $6.0 Định nút SXC = $15.0 + $6.0 = $21.0/thành phầm 22. DỰ TOÁN LINH HOẠT VÀ VIỆC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG đặc điểm ngân sách cấp dưỡng chung: là chi phí gián tiếp ---> cần thiết tính trực tiếp mang lại thành phầm bao hàm những nhiều loại chi phí khác nhau, phương pháp ứng xử không giống nhau (trở nên tổn phí, định tầm giá, chi phí hỗn hợp) nhiều người dân không giống nhau vào tổ chức Chịu trách rưới nhiệm kiểm soát các ngân sách trong ngân sách tiếp tế thông thường Kiểm rà chi phí sản xuất bình thường là một trong thử thách so với những kế toán thù viên kế toán thù quản lí trị Dự toán tĩnh (stat..." target="_blank"> 23. DỰ TOÁN LINH HOẠT và DỰ TOÁN TĨNH Dự toán thù tĩnh (static budget): được lập chỉ dựa vào một mức độ hoạt động. Dự toán linc hoạt (flexible budget): là dự tân oán được lập cho những nấc hoạt động không giống nhau trong phạm vi buổi giao lưu của chủ thể. được những đơn vị thống trị sử dụng vào vấn đề kiểm soát ngân sách cung ứng chung. Ví dụ: Ngân sách chi tiêu điện Ship hàng cung ứng là 1 trong đổi thay phí tổn, ước tính $0.5 /giờ đồng hồ. Thiết lập dự toán ngân sách điện trên nút hoạt động 7.500 tiếng Thiết lập dự tóan chi phí năng lượng điện tại những nấc hoạt động 6.000, 7.500 cùng 9.000 giờ Dự toán thù tĩnh ..." target="_blank"> 24. DỰ TOÁN LINH HOẠT & DỰ TOÁN TĨNH Dự toán tĩnh Số giờ đồng hồ thứ 7.500 Dự toán thù ngân sách điện $3.750 Dự toán thù linch hoạt Số giờ sản phẩm 6.000 7.500 9.000 Dự tân oán chi phí năng lượng điện $3.000 $3.750 $4.500 Dự toán thù linch hoạt (ngân sách điện) được lập theo 3 nút chuyển động Nhược điểm của dự túa..." target="_blank"> 25. LỢI ÍCH CỦA DỰ TOÁN LINH HOẠT Nhược điểm của dự tân oán tĩnh (static budget): chi phí thực tiễn được đối chiếu cùng với dự toán chi phí trong dự toán thù tĩnh bỏ mặc mức hoạt động thực tiễn không giống với tầm chuyển động trong dự toán.  ko tạo nên được hiệu quả của vấn đề kiểm soát và điều hành chi phí Ưu điểm dự toán linc hoạt (flexible budget): ngân sách thực tiễn được so sánh cùng với dự toán ngân sách ở tại mức hoạt động khớp ứng trong dự tân oán linh hoạt cung cấp cơ sở đúng mực cho vấn đề so sánh dịch chuyển thông tin về biến động ngân sách gồm ý nghĩa sử dụng Ví dụ: Giả sử Công ..." target="_blank"> 26. LỢI ÍCH CỦA DỰ TOÁN LINH HOẠT Ví dụ: Giả sử Công ty thêm vào 2000 sản phẩm vào thời điểm tháng, áp dụng 6.000 giờ đồng hồ lắp thêm và chi phí năng lượng điện tạo ra là $3.200. shop kiểm soát và điều hành chi phí điện trong thời điểm tháng bao gồm tốt không? Sử dụng DỰ TOÁN TĨNH lên tiếng biến động không có ý nghĩa Sử dụng DỰ TOÁN LINH HOẠT biết tin dịch chuyển bao gồm ý nghĩa trong kiểm soát và điều hành chi phí túi tiền điện thực tế $3.200 Ngân sách điện dự toán $3.750 Biến đụng ngân sách $(550) (Tốt) giá cả năng lượng điện thực tế $3.200 giá cả năng lượng điện dự toán $3.000 Biến động chi phí $200 (Không tốt) Xác định phạm vi hoạt đ..." target="_blank"> 27. SOẠN THẢO DỰ TOÁN LINH HOẠT Xác định phạm vi chuyển động tương xứng Phân tích ngân sách SXC Theo phong cách ứng xử Ước lượng SXC thắt chặt và cố định, solo giá bán SXC chuyển đổi Xây dựng dự toán thù linc hoạt Dự tân oán SXC = Đơn giá chỉ ước tính SXC đổi khác x Tổng tiêu thức Phân ngã + Dự toán thù SXC thắt chặt và cố định Khôn..." target="_blank"> 29. CHỌN CĂN CỨ HOẠT ĐỘNG ĐỂ LẬP DỰ TOÁN LINH HOẠT Không nên lựa chọn địa thế căn cứ thống kê giám sát mức độ chuyển động là khối lượng sản phẩm (là đại lượng đo lường và tính toán công dụng - output measure) Nên thực hiện căn cứ đo lường cường độ hoạt động là nguyên tố nguồn vào mang lại quá trình phân phối (input measure) Xem xét các yếu tố sau thời điểm lựa chọn địa thế căn cứ thống kê giám sát nút hoạt động: - tất cả quan hệ nhân quả với chi phí SXC - sự chuyển đổi technology cung ứng - ko hãy chọn địa thế căn cứ bằng chi phí Nhớ lại cô..." target="_blank"> 30. DỰ TOÁN LINH HOẠT và ĐƠN GIÁ SXC ƯỚC TÍNH Nhớ lại bí quyết khẳng định đối chọi giá chỉ SXC ước tính: Nguồn số liệu thực hiện trong bí quyết trên được rước tự dự toán linh hoạt. tính öôùc ñoäng hoaït cöù caên vò ñôn soá Toång tính öôùc SXC mức giá chi Toång tính öôùc SXC giaù Ñôn  Ví dụ: Ướ..." target="_blank"> 31. DỰ TOÁN LINH HOẠT & ĐƠN GIÁ SXC ƯỚC TÍNH Ví dụ: Ước tính vào tháng cửa hàng vẫn chế tạo 2500 sản phẩm (tương xứng thời gian sản phẩm ước tính là 7.500 giờ). Căn cđọng vào dự toán linch hoạt (trang 28), tổng ngân sách SXC dự trù được lập trên nấc 7.500 tiếng sản phẩm công nghệ là $52.500. Đơn giá SXC dự trù = $52.500/7.500 = $7.00/giờ máy hoặc: Đơn giá SXC ước tính = Đơn giá SXC bi ến thay đổi + Đơn giá chỉ SXC c ố định = $37.500/7.500 + $15.000/7.500 = $5/tiếng sản phẩm + $2/giờ thứ = $7/giờ đồng hồ trang bị Câu hỏi..." target="_blank"> 37. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Câu hỏi: Diễn giải ý nghĩa của dịch chuyển phát triển thành phí tổn SXC và dịch chuyển định tổn phí SXC? Giữa biến động giá biến giá thành SXC với dịch chuyển năng suất biến hóa phí tổn SXC thì dịch chuyển nào yêu cầu kiểm soát và điều hành hơn? Nguyên nhân vì chưng sao và trong điều kiện làm sao thì xảy ra dịch chuyển công suất định giá tiền SXC? Trong trường vừa lòng như thế nào thì không tồn tại dịch chuyển năng suất định giá thành SXC/ Giữa biến động dự toán thù định tầm giá SXC với dịch chuyển hiệu suất định giá thành SXC thì dịch chuyển như thế nào bao gồm ý nghĩa sâu sắc vào bài toán điều hành và kiểm soát đưa ra phí? KHÔNG PHẢI BẤT..." target="_blank"> 38. KIỂM SOÁT BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KHÔNG PHẢI BẤT KỲ BIẾN ĐỘNG NÀO CŨNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT. (bởi vì sao?) NHỮNG BIẾN ĐỘNG NÀO NÊN KIỂM SOÁT? Biến rượu cồn béo (hoàn hảo, tương đối) Biến hễ mở ra lặp đi tái diễn Xu hướng tăng dần đều của dịch chuyển Biến động có công dụng kiểm soát được vì nhà cai quản Những biến động dễ dãi cũng cần phải chu đáo Xem xét sự đánh thay đổi thân công dụng - chi phí của bài toán điều hành và kiểm soát NHÀ QUẢN LÝ PHẢI CÓ KINH NGHIỆM, KỶ NĂNG VÀ CẦN PHẢI AM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA TỔ CHỨC N..." target="_blank"> 39. KIỂM SOÁT BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG: người công nhân thiếu hụt kinh nghiệm người công nhân thiếu thốn trách nhhiệm làm việc kém nhẹm công dụng nguyên liệu mua giá chỉ cao, chất lượng kém trang thiết bị gia hạn tồi, rơi ra v.v… những nguyên ổn nhân bỗng dưng RẤT KHÓ ĐỂ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN CHÍNH XÁC 100% SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ KIỂM TRA THỐNG KÊ SẼ GIÚPhường NHÀ QUẢN LÝ PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN, ĐỘ LỚN CỦA BIẾN ĐỘNG ĐỂ KIỂM SOÁT BIẾN ĐỘNG A..." target="_blank"> 41. KIỂM SOÁT BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT (tiếp theo) AI CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT CÁC BIẾN ĐỘNG? Biến rượu cồn giá bán NVL thẳng Biến động lượng NVL trực tiếp Biến hễ giá chỉ lao động Biến động năng suất lao đụng Biến hễ giá biến mức giá SXC Biến động dự toán định phí tổn SXC YÊU CẦU: SINH VIÊN TỰ ĐỌC SÁCH/TÀI LIỆU ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY