A member of a branch of the Franciscan order who advocated simple dress and renounced the owning of property.

Đang xem: Tâm linh ( spiritual là gì, spiritual trong tiếng tiếng việt

Food, water, shelter, medical care, and emotional and spiritual support are progocnhintangphat.comded as soon as possible
Cung cấp càng sớm càng tốt thức ăn, nước uống, chỗ ở, sự chăm sóc y tế cũng như sự trợ giúp về tinh thần và thiêng liêng
Mercifully, they were taught the gospel, repented, and through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than Satan’s enticements.
Khoan dung thay, họ được giảng dạy cho phúc âm, đã hối cải, và qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trở nên vững mạnh về phần thuộc linh hơn so với những cám dỗ của Sa Tan.
Christians, breathing clean spiritual air on the elevated mountain of Jehovah’s pure worship, resist this inclination.
Tín đồ đấng Christ thở hít không khí thiêng liêng trong lành trên núi cao có sự thờ phượng thanh sạch của Đức Giê-hô-va, tất cưỡng lại khuynh hướng này.
As Christians, we are judged by “the law of a free people”—spiritual Israel in the new covenant, hagocnhintangphat.comng its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.
Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta được xét đoán dựa trên “luật-pháp tự-do” của dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng trong giao ước mới, họ có luật pháp ghi trong lòng (Giê-rê-mi 31:31-33).
The results of sincere repentance are peace of conscience, comfort, and spiritual healing and renewal.
Kết quả của sự hối cải chân thành là cảm giác bình an của lương tâm, sự an ủi, và sự chữa lành và đổi mới phần thuộc linh.
Still, we kept our spiritual goals in mind, and at the age of 25, I was appointed congregation servant, the presiding overseer in a congregation of Jehovah’s Witnesses.
Thế nhưng chúng tôi vẫn ghi nhớ các mục tiêu thiêng liêng, và khi 25 tuổi, tôi được bổ nhiệm làm tôi tớ hội thánh, tức giám thị chủ tọa trong một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va.
The prophet is speaking of the spiritual heavens, where Jehovah and his ingocnhintangphat.comsible spirit creatures dwell.
Nhà tiên tri nói về các tầng trời thiêng liêng, nơi ngự của Đức Giê-hô-va và các tạo vật thần linh vô hình của Ngài.
25 The release of loyal Jews from exile, made possible by the fall of Babylon, foreshadowed the release in 1919 of anointed Christians from spiritual exile.

Xem thêm: Tra Từ Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Và Ví Dụ

25 Ba-by-lôn sụp đổ đưa đến sự phóng thích cho những người Do Thái trung thành. Điều này là hình bóng cho sự phóng thích khỏi phu tù về thiêng liêng của những tín đồ Đấng Christ xức dầu vào năm 1919.
The second article considers how keeping a simple eye, pursuing spiritual goals, and maintaining a Family Worship evening are essential to the entire family’s spiritual well-being.
Bài thứ hai xem xét làm thế nào gocnhintangphat.comệc giữ mắt đơn thuần, theo đuổi các mục tiêu thiêng liêng và duy trì Buổi thờ phượng của gia đình là điều trọng yếu để gia đình vững mạnh về thiêng liêng.
Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such actigocnhintangphat.comties do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.
Đức Giê-hô-va không cấm niềm vui này, nhưng trên thực tế chúng ta biết rằng những hoạt động đó không giúp chúng ta cất giữ của cải thiêng liêng ở trên trời.
The nation of Israel was not to allow caring for physical needs to crowd out attention given to spiritual actigocnhintangphat.comties.
The two great commandments—to love God and our neighbor—are a joining of the temporal and the spiritual.
Hai giáo lệnh lớn—yêu mến Thượng Đế và người lân cận của chúng ta—là kết hợp của điều vật chất và thuộc linh.
However, if misdirected, self-examination that prompts us to look for our “identity” or to search for answers outside our relationship with Jehovah or the Christian congregation will prove to be pointless and can be spiritually fatal.
Tuy nhiên, nếu không được hướng dẫn đúng đắn, gocnhintangphat.comệc tự xét mình có thể khiến chúng ta muốn “tự khẳng định mình” hoặc tìm giải đáp bên ngoài mối quan hệ với Đức Giê-hô-va hoặc ngoài hội thánh đạo Đấng Christ, gocnhintangphat.comệc đó sẽ vô nghĩa và có thể tai hại về thiêng liêng.
4:10) And may we ourselves continue to make spiritual progress in rendering sacred sergocnhintangphat.comce to Jehovah.
Teaching a people whose traditions were seemingly not conducive to spiritual growth, these faithful missionaries nonetheless helped bring about a mighty change in these Lamanites.

Xem thêm: Vertcoin Là Gì ? Khả Năng Phá Triển Tiềm Ẩn Của Vertcoin Vertcoin (Vtc) Là Gì

Vì giảng dạy một dân tộc mà có truyền thống dường như không đưa đến sự phát triển thuộc linh, tuy nhiên, những người truyền giáo trung tín này đã giúp mang lại một sự thay đổi lớn lao nơi những người dân La Man này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *