Specular là gì

<"spekulə>
*danh từ
 phản nghịch chiếu; long lanh nlỗi gương
 specular surface
 phương diện long lanh
 (y học) tiến hành bởi banhBạn đang xem: Specular là gì

■ gương
specular coal: than gương
specular finish or specular gloss: đánh trơn nlỗi gương
specular reflection: sự phản nghịch chiếu gương
specular reflection: sự bức xạ gương
specular reflection coefficient: hệ số sự phản xạ gương
specular reflection coefficient: thông số bội nghịch chiếu gương
specular reflector: bộ sự phản xạ gương
specular reflector: phương diện gương
■ phản nghịch chiếu
point of specular reflection: điểm bội nghịch chiếu long lanh
specular (non-fading) component: thành phần bội phản chiếu ko tắt
specular reflection: làm phản chiếu long lanh
specular reflection: sự làm phản chiếu gương
specular reflection coefficient: hệ số phản bội chiếu gương
Lĩnh vực: cơ khí & công trình
■ nhỏng gương
specular finish or specular gloss: tấn công láng như gương
Lĩnh vực: chất hóa học và đồ dùng liệu
■ phản bội chiếu như gương
specular iron
■ quặng Fe đỏ
specular reflection
■ sự phản xạ đều
specular surface
■ phương diện phản nghịch xạ

* danh từ - bội phản chiếu; lung linh nhỏng gương specular surface ~ phương diện lung linh - (y học) tiến hành bởi banh


Xem thêm: Mục Đích Cuối Cùng Của Tiết Thao Giảng Là Gì, Tiểu Luận Kỹ Năng Dạy Học

specular<"spɛkjʊlə>■ adjective sầu relating to lớn or having the properties of a mirror. Origin
C16: from L. specularis, from speculum (see speculum).


Xem thêm: Sát Gái Là Gì - Biểu Hiện Của Những Chàng “Sát Gái”

adjective capable of reflecting light lượt thích a mirror ( Freq. 1)
- mirrorlike surface of the lake- a specular metal • Syn: mirrorlike• Similar to: reflective

Chuyên mục: Định Nghĩa