Bỏ qua chuyển hướng Giới thiệuĐảng bộ tỉnh Quảng TrịChức năng nhiệm vụVăn kiện ĐảngNội bộDanh bạ điện thoạiLịch làm việc

Đang xem: Đảng Đoàn là gì, tổ chức của Đảng cộng sản việt nam

*
*

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nhất là sau các kỳ bầu cử HĐND, UBND hoặc Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Sau khi được thành lập, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đều xây dựng quy chế làm việc và nghiêm túc thực hiện quy chế đã được xây dựng; hoạt động đã bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Hầu hết các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với các cấp uỷ đảng để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử HĐND, UBND và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp, nhất là trong công tác nhân sự theo đúng sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoạt động của HĐND theo đúng đường lối, chủ trương của cấp uỷ; thể chế hoá các đường lối, chủ trương của cấp uỷ thành các nghị quyết để triển khai thực hiện. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo các cơ quan nhà nước thực hiện các chủ trương của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND từ việc soạn thảo các đề án trình HĐND xem xét, đến việc chủ động ban hành các văn bản pháp quy, quyết định những chủ trương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Đồng thời, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Ban cán sự Đảng TAND, Viện KSND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho các cơ quan này làm đúng các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ pháp luật, bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo xem xét thụ lý, xét xử các vụ án quan trọng, nhạy cảm xãy ra trên địa bàn. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo khối, ngành mình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chú trọng cải tiến nội dung sinh hoạt và hình thức tập hợp, khắc phục dần tình trạng hành chính hoá, đảm bảo cho đoàn thể hoạt động đúng phương hướng chính trị.

Xem thêm: Wipe Disk Là Gì – Wipe Partition Là Gì

Xem thêm: Square Meter Là Gì – Những Cái Tên Sqm Thường Gặp

Đồng thời, xây dựng quy chế và thực hiện công khai, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên, quần chúng giám sát các công việc của cấp uỷ, chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng của tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Mối quan hệ giữa các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng với nhau và với các địa phương, đơn vị có liên quan, mới chỉ được quy định trong quy chế làm việc của từng Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng hoặc mới chỉ được ban hành cho một số Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng. Chưa ban hành được Quy chế phối hợp công tác giữa các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng với cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan. Một số Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng chậm kiện toàn đủ số lượng theo quy định; chậm sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với các quy định mới và nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn; chưa duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ (3 tháng 1 lần), trong sinh hoạt hầu hết chỉ tập trung bàn về công tác tổ chức, cán bộ, cá biệt có nơi trong sinh hoạt chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; không thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hằng năm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của ngành, đoàn thể mình cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Vai trò của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhìn chung chưa rõ nét, còn lúng túng. Một số Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trong chỉ đạo công việc đôi khi chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo; chưa làm tốt hoặc chậm đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực có liên quan đến tổ chức, cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Hoạt động của Đảng đoàn các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh đôi lúc còn biểu hiện lúng túng, nhất là khi tham gia về công tác tổ chức, cán bộ chưa phân biệt được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Hội; chưa làm tốt việc phối hợp với cấp uỷ đảng cơ quan. Một số uỷ viên Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tham gia hoạt động của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng. Hải Yến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *