Điều kiện Để thực hiện chi thường xuyên là gì, chi đÁº§u tæ° phã¡t triển lã  gã¬

      121
(gocnhintangphat.com) - u0110iu1ec1u kiu1ec7n u0111u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n đưa ra thu01b0u1eddng xuyu00ean lu00e0 gu00ec? Vu00ec sao khi chi thu01b0u1eddng xuyu00ean phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n u0111u1ea7y u0111u1ee7 cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u00f3? Bu1ea1n u0111u1ecdc N.S (Bu1eafc Ninh) cu00f3 hu1ecfi.
u1ea2nh minc hu1ecda. Theo khou1ea3n 6, u0110iu1ec1u 4, Luu1eadt Ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc nu0103m 2015 cu00f3 quy u0111u1ecbnh: "Chi thu01b0u1eddng xuyu00ean lu00e0 nhiu1ec7m vu1ee5 chi cu1ee7a ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc nhu1eb1m bu1ea3o u0111u1ea3m hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a bu1ed9 mu00e1y nhu00e0 nu01b0u1edbc, tu1ed5 chu1ee9c chu00ednh tru1ecb, tu1ed5 chu1ee9c chu00ednh tru1ecb - xu00e3 hu1ed9i, hu1ed7 tru1ee3 hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a cu00e1c tu1ed5 chu1ee9c khu00e1c vu00e0 thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c nhiu1ec7m vu1ee5 thu01b0u1eddng xuyu00ean cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc vu1ec1 phu00e1t triu1ec3n khiếp tu1ebf - xu00e3 hu1ed9i, bu1ea3o u0111u1ea3m quu1ed1c phu00f2ng, an ninh". u0110iu1ec1u kiu1ec7n thu1ef1c hiu1ec7n chi thu01b0u1eddng xuyu00ean u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh cu1ee5 thu1ec3 tu1ea1i Khou1ea3n 2 u0110iu1ec1u 12 Luu1eadt Ngu00e2n su00e1ch Nhu00e0 nu01b0u1edbc năm ngoái, theo u0111u00f3, bỏ ra thu01b0u1eddng xuyu00ean chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n Lúc u0111u00e3 cu00f3 trong du1ef1 tou00e1n ngu00e2n su00e1ch u0111u01b0u1ee3c giao, tru1eeb tru01b0u1eddng hu1ee3p quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 51 cu1ee7a Luu1eadt nu00e0y; u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu1ee7 tru01b0u1edfng u0111u01a1n vu1ecb su1eed du1ee5ng ngu00e2n su00e1ch, ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c u1ee7y quyu1ec1n quyu1ebft u0111u1ecbnh đưa ra vu00e0 u0111u00e1p u1ee9ng cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n trong lu0129nh vu1ef1c bỏ ra thu01b0u1eddng xuyu00ean. Cu1ee5 thu1ec3, u0111u1ed1i vu1edbi đưa ra thu01b0u1eddng xuyu00ean phu1ea3i u0111u1ea3m bu1ea3o u0111u00fang chu1ebf u0111u1ed9, tiu00eau chuu1ea9n, u0111u1ecbnh mu1ee9c đưa ra ngu00e2n su00e1ch vị cu01a1 quan liêu nhu00e0 nu01b0u1edbc cu00f3 thu1ea9m quyu1ec1n quy u0111u1ecbnh.

Xem thêm: Vinid Là Gì ? Cách Mở Thẻ Vingroup Là Gì ? Cách Sử Dụng Ví Vinid Mới Nhất 15/05/2021

Tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00e1c cu01a1 quan tiền, u0111u01a1n vu1ecb u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p cu00f3 thu1ea9m quyu1ec1n cho phu00e9p thu1ef1c hiu1ec7n theo cu01a1 chu1ebf tu1ef1 chu1ee7, tu1ef1 chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m vu1ec1 su1eed du1ee5ng biu00ean chu1ebf vu00e0 ghê phu00ed thu00ec thu1ef1c hiu1ec7n theo quy chu1ebf chi tiu00eau nu1ed9i bu1ed9 vu00e0 phu00f9 hu1ee3p vu1edbi du1ef1 tou00e1n u0111u01b0u1ee3c giao tu1ef1 chu1ee7. Khi đưa ra thu01b0u1eddng xuyu00ean phu1ea3i u0111u1ee7 cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n tru00ean bu1edfi vu00ec: + Chi thu01b0u1eddng xuyu00ean khu00f4ng có tu00ednh hou00e0n tru1ea3 tru1ef1c tiu1ebfp. Nu1ebfu khu00f4ng quy u0111u1ecbnh u0111iu1ec1u kiu1ec7n đưa ra thu00ec tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c tu1ed5 chu1ee9c, cu00e1 nhu00e2n u0111u1ec1u cu00f3 nhu cu1ea7u su1eed du1ee5ng cu00e1c khou1ea3n tu1eeb ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc u0111u1ec3 bỏ ra u0111u00e1p u1ee9ng nhu cu1ea7u cu1ee7a mu00ecnh, cu00f3 thu1ec3 gu00e2y thu1ea5t thou00e1t, lu00e3ng phu00ed. + u0110u1ec3 su1eed du1ee5ng hiu1ec7u quu1ea3 nguu1ed3n ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc đưa ra mang đến đưa ra thu01b0u1eddng xuyu00ean vu00e0 quu1ea3n lu00fd cu00e1c khou1ea3n đưa ra cu1ee7a ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc cho đưa ra thu01b0u1eddng xuyu00ean thu00ec phu1ea3i cu00f3 cu00e1c qui u0111u1ecbnh, cu00e1c u0111u1ecbnh mu1ee9c, du1ef1a tru00ean u0111u1ecbnh mu1ee9c u0111u1ec3 quu1ea3n lu00fd. + Phu1ea3i đưa ra u0111u00fang tiu00eau chuu1ea9n, u0111u00fang u0111u1ecbnh mu1ee9c u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o su1eed du1ee5ng hiu1ec7u quu1ea3 vu00e0 cu00f4ng bu1eb1ng. + Nguu1ed3n bỏ ra thu01b0u1eddng xuyu00ean lu00e0 tu1eeb quu1ef9 ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc vu00ec vu1eady phu1ea3i cu00f3 vào du1ef1 tou00e1n u0111u01b0u1ee3c giao u0111u1ec3 bu1ea3o u0111u1ea3m cu00e2n u0111u1ed1i ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc. + Phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c thu1ee7 tru01b0u1edfng u0111u01a1n vu1ecb su1eed du1ee5ng hou1eb7c ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c thu1ee7 tru01b0u1edfng u0111u01a1n vu1ecb u1ee7y quyu1ec1n quyu1ebft u0111u1ecbnh chu00ednh u0111u1ec3 gu1eafn vu1edbi tru00e1ch nhiu1ec7m giu1ea3i tru00ecnh. TRu00c0 MY
*